امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تاریخ انتشار:۰۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴
نماینده مردم رضوانشهر ،تالش و ماسال

محمود شکری اظهار داشت : اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﭘﺲ ﻟﺰﻭﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

محمود شکری در گفتگو با خبرنگار رضوان خبر با تاکید براینکه اشتغال جوانان بومی از مهمترین اهدافش است گفت: اﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ به ﻛﺎﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ اﺯ اﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ اﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ ﺑﻮﺩﻩ و ﻫﺴﺖ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪباﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﺮاﻛﺰ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺑﺨﺶ ﭼﻮﻛﺎ و ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﻧﺪاﺭﻳﻢ.
محمودشکری اﻓﺰﻭﺩ : ﺩﺭﻛﻠﻴﺎﺕ موضوعات مطروحه درجلسات متعدد، ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ناﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ اﺩﻭاﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ. 
وی همچنین اظهار داشت: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺩاﺷﺘﻴﻢ و در این راستا ﻳﻜﻲ ازﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺟﺪا ﺷﺪﻥ ﭼﻮﻛﺎ اﺯ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ ﺑﻮﺩ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻮاﺩ اﻭﻟﻴﻪ ﭼﻮﻛﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺯ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ رضوانشهر ، تالش و ماسال با ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪاﺳﺎﺯﻱ ﭼﻮﻛﺎ اﺯ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ:ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ ﻗﻂﻌﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻮﻛﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاﺩ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺮتفع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
نماینده مردم تالش اضافه کرد :ﻣﻘﺪا ر۱۲۰ﻫﺰاﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ در سال ۶۴ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ قرار داده شد برای اشتغال ۳هزار نفر در آن زمان  بود ﻭﺑﻨﺪﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﻮﻛﺎ و ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ چرخ کارخانه ای با این عظمت  ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭ نیز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
محمود شکری اظهار داشت : اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﭘﺲ ﻟﺰﻭﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
وی خطاب به جوانان منطقه گفت :ﻣﻦ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺩاﺷﺘﻢ جوانان منطقه  ﺑﺠﺎﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺭاﻩ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ درپی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻫﻢ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ میدان ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﻒ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ و سایر مسئولان  ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ و ﻫﻤﻔﻜﺮی ﺑﻜﻨﻨﺪ.
محمود شکری با تاکید براستفاده از نیروهای متخصص بومی اضافه کرد :ﻣﺎ ﺩﺭ شهرستان رضوانشهر ، تالش و ماسال ﺑﻴﺶ اﺯ ﺩﻩ ﻫﺰاﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺟﻮاﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺩاﺭﻳﻢ و ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻟﺶ اﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺗﺎﻟﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻄ و ﻣﻘﺮﺭاﺕ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ و ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﻛﺲ ﺭا ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻄ و ﻣﻘﺮﺭاﺕ و اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﻣﻲ اﺯ اﻫﺪاﻑ اﻭﻟﻴﻪ ﻣﻦ  ﺑﻮﺩﻩ و تازمانی که مسئولیتی در این نظام دارم ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩو البته باید به عرض برسانم در حال حاضر،استخدام ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ و ﭘﺮسنل جدید ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ و این درحالی است که  ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻔﺎﺭﻭﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﻭاﮔﺬاﺭ ﺷﺪﻥ اﺳﺖ .

انتهای پیام/

خبرنگار : رضا اکبری

دیدگاه ها

یک پاسخ به “جداسازی چوکا از شفارود اشتباه بزرگی بود”

 1. غضبان طاهري گفت:

  لنوشته‌ کارکنان رسمی کارگری بهزیستی کشور
  درطی ماه‌های اخیردرخبرها آمده بود که درطی ماه‌های اخیردرخبرها آمده بود که مجلس به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی پیمانی» رأی داده است ودراین زمنیه هم دکتراحمد شوهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که ازطراحان طرح فوق بوده، اظهارداشته که با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمی‌آید و لذا بارمالی بردولت تحمیل نخواهد شد.
  دکترشوهانی همچنین خاطرنشان کرده که وضعیت فعلی کارمندان رسمی کارگری تبعیضی آشکاربه حساب می‌آید، زیرا این افراد ازتسهیلات وامتیازات بی‌بهره هستند درحالی که با اصلاح وضعیت‌شان می‌توانند ازمزایای قانونی استفاده کنند.
  دراین راستا هم جمعی ازکارکنان رسمی کارگری ادارات دولتی همانند سازمان بهزیستی با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان وضعیت فعلی خود و تبدیل وضعیت واستفاده ازمزایای قانونی پرداخته‌اند.
  دربخشی ازاین نامه آمده است: «بسیاری ازکارکنان سازمان بهزیستی کشورکه به صورت رسمی کارگری مشغول فعالیت هستند، درطی سالیان اخیرتوانسته‌اند با پیگیری وادامه تحصیل موفق به کسب مدارک کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد شوند ودرحال حاضر به عنوان نیروهای باتجربه و تحصیلکرده انجام وظیفه نمایند واین درحالی است که همانند کارکنان رسمی و پیمانی نتوانسته‌اند ازحقوق ومزایای مدرک خود برخوردارشوند وتاکنون هیچ تغییری دراحکام آنان لحاظ نگردیده است.
  طبق قانون کارمی‌بایست احکام نیروهای تحصیلکرده تا گروه ۲۰ اعمال شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده وحتی عده ای با مدرک کارشناسی هم حداکثرتا گروه ۱۰ ترقی پیدا کرده‌اند.
  همچنین پاداش عیدی کارکنان رسمی کارگری طبق قانون اداره کارمی‌بایست حداقل دوبرابر تا ۳ برابرحقوق پایه پرداخت شود درصورتی که عیدی آنها مثل کارکنان رسمی کشوری می‌باشد و ازمزایای سختی کاربراساس ماده ۳۶ تبصره یک قانون کاربرخوردارشوند که متأسفانه درحال حاضرخبری نیست واین کارکنان ازهردوقانون استخدامی خدمات کشوری وقانون کارمحروم هستند.
  کلیه کارکنان رسمی کارگری از ۱۸ سال به بالا سابقه دارند و با توجه به اخذ مدرک دانشگاهی درصورت تبدیل وضعیت می‌توانند به عنوان یک نیروی باتجربه درپست‌های حساس سازمانی خدمت کنند وازمزایای قانونی برخوردارشوند و وضعیت نیروی انسانی بهزیستی کشورنیزبهبود خواهد یافت. و درصورت تبدیل وضعیت هم طبق قانون کشوری پرداخت ۲۳ درصد کارفرما هم حذف خواهد شد.
  کارکنان رسمی کارگری سازمان بهزیستی درپایان یادآورشده‌اند: اکنون با توجه به مطرح شدن طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وهم‌اکنون درکمیسیون اجتماعی مجلس درحال بررسی بوده، امیدواریم که نمایندگان عزیز با نگاه پرمهروبا رأی مثبت خود درتصویب نهایی این طرح، موجبات رضایت حق‌تعالی وخرسندی واحقاق حق کارکنان زحمتکش رسمی کارگری را فراهم نمایند.

  (۲)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir