امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار:۱۲/ ۰۱/ ۱۳۹۵
دسته خبری: رضوانشهر و پره سر
امام جمعه رضوانشهر:

حجت الاسلام حبیبی تاکید کرد: حضرت امام خمینی‏(ره)فرمودند ما آن‏قدر صدمه که ازآمریکادیدیم،از هیچ‏کس ندیدیم.ملت ایران به مناسبت ظلم‏هایی که از آمریکا دیده است،نسبت به آمریکاکینه عجیبی دارند.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر ؛ حجت الاسلام حبیبی در خطبه های این هفته ی رضوانشهر گفت: درروایات داریم امام زمان علیه السلام درمیان مردم حضوردارندودرمحافل آنهاشرکت می کنندمواظب باشیم که اعمال ورفتاری ازماسربزندکه قلب حضرت راشادکنیم نه اینکه قلب ایشان محزون شودفاصله گرفتن ازگناهان باعث می شودایشان به ماتوجه کنند.

وی در ادامه گفت: درباب مذاکرات هسته ای مقام معظم رهبری فرمودندازروش نرمش قهرمانانه استفاده کنیدیعنی هم مذاکره کنیدوهم عزت واقتدارملت ایران ونظام جمهوری اسلامی راحفظ کنید. بعضی هافقط بخش نرمش راانتخاب کرده اندوبخش عزت واقتداررالحاظ نمی کنندودرباره برجام هم غلو می کنندبعضی هادرحدفتح الفتوح اعلام می کننداین چه فتح الفتوحی هست که مقام معظم رهبری به نقل ازوزیرخارجه می فرمایند:وزیرخارجه مادرمواردی به بنده گفت که مانتوانستیم این خط قرمزراحفظ کنیم.

حبیبی همچنین گفت: درقضیه هسته ای امریکایی ها به وعده های خود عمل نکردند.روی کاغذتحریم رابرداشتندامادرعمل به گونه دیگری برخوردمی کنند.بعضی هاتشبیه می کنندبه عملیات رمضان…آیادرعملیات رمضان ماپیروزشدیم؟….

امام جمعه رضوانشهر گفت: امام خامنه ای درجمع مداحان فرمودند:اینکه بعضی‌ها بیایندبگویند”فردای دنیا،فردای مذاکره است،فردای موشک نیست”،این حرف اگرازروی ناآگاهی گفته شده باشد،خب ناآگاهی است،اگرازروی آگاهی گفته شده باشد،خیانت است. گاهی گفتگودرروابط بین‌الملل دریک محیط مبتنی بر همکاری است مثل روابط ایران وچین دراحیای جاده ابریشم.یاگاهی گفتگودرمحیط رقابتی است مانندروابط ایران وترکیه در موضوع سوریه وجایگاه بشاراسد.

وی در ادامه تاکید کرد: ولی گاهی گفتگودرمحیط خصمانه هست مانندمذاکرات ایران وآمریکا،درموضوع جاسوسان سفارت امریکاوموضوع هسته‌ای.دراولی تعامل مدنظرهست،ولی درموضوع سوریه بایددرگفتگوروی موضع خودایستادگی داشته باشیم؛امادرموضوع سوم به دلیل خصومت طرف مقابل هدف گفتگو،دفع شراست آمریکایی‌هادرموضوع موشکی می‌خواهندماراخلع سلاح کنند؛بنابراین گفتگویی نداریم.موضوع تقویت توان موشکی ودفاع ازخودهرگزقابل‌مذاکره نیست. موشک‌های ایران بازدارنده‌اندواگرآن‌هاراازدست بدهیم به ماحمله خواهندکرد؛آنهایی که دردوران پسابرجام وشیطنت آمریکایی هاحرف ازاین می زنندکه دنیای فردادنیای گفتمان است نه دنیای موشک برای اینهامتاسفیم.

حجت الاسلام حبیبی تاکید کرد: حضرت امام خمینی‏(ره)فرمودند:ماآن‏قدرصدمه که ازآمریکادیدیم،ازهیچ‏کس ندیدیم.ملت ایران به مناسبت ظلم‏هایی که ازآمریکادیده است،نسبت به آمریکاکینه عجیبی دارند.

امام جمعه رضوانشهر گفت: درباب اقتصادمقاومتی،پرهیزازمصرف گرایی مهمترین راهکاراجرایی شدن شعار سال است یکی ازترفندهای دشمن این است مردم ماتن پرور،مصرف گرا،اهل تجملات واسراف درزندگی باشندوجوانان ازتولیدعلم وصنعت غافل بمانند.زیاده خواهی درکسب کمالات معنوی،خدمت رسانی به دیگران،عبادات ومعنویات مطلوب است.امازیاده خواهی واسراف درمصارف دنیوی موردمذمت است.درقرآن اسراف کاران ازبرادران شیطان معرفی شده.درروایت آمده«وای برامتی که اسراف وتجملات آنهادرزندگی سبب تفاخروتزیین میان مردم شود.

منبع : ۸ دی

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir